LINKERBAAN  

De veiligste weg naar jouw rijbewijs.ALGEMENE VOORWAARDEN LBNH 

(verkeersschool LINKERBAAN Noord-Holland en/of LBNH.NL)


Artikel 1 ‐ verkeersschool LINKERBAAN Noord-Holland (hierna te noemen 'de verkeersschool' of 'LBNH.NL') is verplicht er zorg voor te dragen : 

1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat. Deze pas heeft de instructeur altijd bij zich, vraag hierom.

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de verkeersschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen. Indien een leerling zelf behoefte heeft aan een korte (rust)pauze dan geldt dat als lestijd.

1.5 De verkeersschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.


Artikel 2 ‐ De leerling is verplicht : 


2.1. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen welke als alsnog gebruik gemaakt wordt van de les deze tijd in mindering wordt gebracht) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige les-prijs te voldoen; 

2.2. de volledige les-prijs te voldoen indien de rijles niet wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, Zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de verkeersschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de verkeersschool, per email of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of plotselinge acute ziekenhuisopnames , of zaken die het ondergaan van rijlessen onmogelijk maken (botbreuken ed.).

2.3. zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd. 

2.4. om deel te mogen nemen aan autorijlessen moet je minimaal 16,5jr. zijn. De leerling zorgt dat hij/zij altijd een legitimatiebewijs (id.) bij zich heeft. (verplicht vanaf 14jr.)

2.5. er van overtuigd zijn dat de leerling tijdens de rijles niet onder de invloed van drank en/of drugs of belemmerende medicijnen is.

2.6. indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5. vermeld staat, dan heeft de verkeersschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te beeindigen zonder enige vorm van restitutie van lesgelden.

2.7. bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5. genoemde situaties heeft de verkeersschool het recht dit te verhalen op de leerling (of de ouders/voogd van genoemde leerling).


Artikel 3 – Betaling.


3.1. De verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen. 

3.2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles vooruit per bank of contant te worden voldaan. Als dit niet gebeurt is de verkeersschool gerechtigd de lessen te onderbreken en zo nodig het contract 'de lesovereenkomst' te ontbinden.

3.3. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de les-overeenkomst zijn les-prijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de les-overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. Hierna vervalt de bevoegdheid tot ontbinding vanwege de prijsverhoging. 

3.4. Pakketten dienen vooruit per bank voldaan te worden. De mogelijkheid bestaat om pakketten in termijnen te betalen. Per pakket staan de termijnen beschreven onder punt 3.4.a. t/m 3.4.a.

  • 3.4.a. 'Pakket Standaard' kan in 4 termijnen voldaan worden. De eerste termijn moet worden voldaan niet later dan 48 uur voor de eerste les. De tweede termijn moet voldaan zijn 24 uur voor aanvang van de elfde les.

Als een leerling meer dan 1 uur per les afneemt veranderen de termijnen naar rato van de gereden uren.

Het niet op tijd voldoen van de laatste termijn kan resulteren in het niet kunnen uitvoeren van het praktijk examen!

3.5. Indien vooruit per bank dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 7 dagen nadat de achterstand is opgetreden een aanmaning. De verkeersschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Indien 7 dagen na de aanmaning het te betalen bedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Als dan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt. 

3.6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de verkeersschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen. 

3.7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de verkeersschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Als dan is de verkeersschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 65,‐ 

3.8. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan, wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijk termijn te zijn. De verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen. 

3.9. Indien de leerling gebruik maakt van speciale (les)pakket aanbiedingen en termijn betaling en vroegtijdig het pakket wilt beëindigen, of eerder afrijdt, zal er geen restitutie plaatsvinden voor de nog te rijden lessen in die termijn periode. Daarnaast zal er 1 uur extra berekent worden als opzeg termijn. Bij volledige betaling zullen de gereden les uren volgens normaal tarief berekent worden + 1 uur extra als opzeg termijn.


Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek) verder te noemen het onderzoek. 


4.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van het onderzoek voor aanvraag contant of per bank aan de verkeersschool te worden voldaan. 

4.2. Veertien dagen na de datum van aanvraag krijgt de leerling via email de datum van het onderzoek. Bovendien ontvangt de leerling per email een kopie van de uitnodiging voor het onderzoek. 

4.3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling. 

4.4. De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie‐ en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. 


Artikel 5 ‐ Onderzoek naar de rijvaardigheid.


5.1. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek. 

5.2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvragen of voltooien als gevolg van het feit dat: 

a. een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf; 

b. het les-voertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen les-voertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is; 

c. het les-voertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend les-voertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek als dan geschiedt zonder kosten voor de leerling. 

5.3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, twee gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets. 


Artikel 6 – Beëindiging/onderbreking van de rijopleiding. 


6.1. Indien de les-overeenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de les-overeenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gesteld in artikel 2 lid 2. 

6.2. Indien de les-overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (lespakket), kan de leerling de les-overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten en het door de verkeersschool betaalde examengeld (CBR‐, CCV of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan, zal de verkeersschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld en een bedrag naar rato van het aantel reeds genoten lessen, vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs aan één lesuur alsmede de administratiekosten, welke 10% procent van de gekozen pakketprijs bedragen. 

6.3. Indien de verkeersschool en de leerling een gereduceerd tarief zijn overeengekomen voor een bepaald lespakket, dient de leerling het gehele lespakket af te nemen. Indien de leerling alsnog besluit een lespakket tussentijds te beëindigen vanwege een dringende reden (zie art. 2 lid 1), vervalt het gereduceerde tarief. De leerling is in dat geval gehouden de gangbare prijs voor de reeds genoten lessen, vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten en het door de verkeersschool betaalde examengeld (gangbare tarief CBR, CCV of BNOR gedeelte) te vergoeden.. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan door de leerling, zal de verkeersschool de niet gebruikte lessen en dus het niet gebruikte lesgeld restitueren, onder aftrek van het door hem aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld (niet gereduceerde tarief) en een bedrag naar rato van het aantel reeds genoten lessen, vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs aan één lesuur alsmede de administratiekosten. 

6.4. Indien de verkeersschool de rijopleiding wenst te beëindigen is zij verplicht les‐ en examengelden terug te betalen waarvoor nog niet is gepresteerd. Dit geldt niet voor eventuele gratis (waar door de leerling dus ook niet voor betaald heeft) her-examens uiteraard.

6.5. Als een leerling de rijopleiding onderbreekt, vervalt een jaar na de laatst genoten rijles het recht op teruggave van les‐ en examengelden. Het blijft drie jaar mogelijk de rijopleiding te hervatten en de tegenwaarde van de overgebleven lessen te consumeren. 

6.6. Wanneer de leerling is geslaagd voor het onderzoek krijgt hij de teveel betaalde les‐ en examengelden terugbetaald door de verkeersschool. 


Artikel 7 – Vrijwaring. 


7.1. De verkeersschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan‐ of over-rijding tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

7.2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen. 


Artikel 8 – Aanvullende voorwaarden.


8.1. Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijvoorbeeld pakketopleiding of spoedcursus), dan is de rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen 

8.2. Aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 maken deel uit van de overeenkomst die de leerling met de verkeersschool heeft gesloten. 

8.3. Wanneer de leerling kiest voor een spoedopleiding is hij/zij verplicht een intake te rijden. 

8.4. De instructeur of de gevolmachtigde van de verkeersschool zal vragen of hij van jou (een) foto('s) mag maken voor promotie doeleinden op facebook/instagram/twitter/website (voor als je geslaagd bent). Dit zijn openbare mediums. Deze toestemming geef je, of juist niet, in jouw ' les overeenkomst ' (bij minderjarige leerlingen zullen de ouders/voogd ook toestemming moeten geven). Uiteraard als je wel toestemming hebt gegeven is LBNH.NL gerechtigd om deze foto('s) op bovenstaande mediums te gebruiken zonder dat daar nog rechten aan ontleend kunnen worden.

8.5. De verkeersschool zal nooit privé (naw) gegevens van leerlingen gebruiken voor marketing doeleinden. Tevens heeft de leerling altijd het recht tot inzage van zijn/haar gegevens die bekent/gebruikt zijn/worden door de verkeersschool. 

8.6. Op alle overeenkomsten van verkeersschool Linkerbaan Noord-Holland en/of LBNH.NL is Nederlands recht van toepassing.
Opbellen
E-mail